• 1 Założenia ogólne
 1. Właścicielem Serwisu jest ŚWIT Pharma, wyłączny dystrybutor marki AUBE® w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 53930, nr NIP 525-000-21-32, wysokość kapitału zakładowego 765 000 PLN („Właściciel”).
 2. Właściciel udostępnia Serwis bezpłatnie.
 • 2 Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu – rodzaje i zakres
 1. Serwis udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom:
 2. treści tematyczne,
 3. treści dotyczące produktów marki AUBE®,
 4. Serwis służy prezentacji produktów, przekazywaniu porad przez producenta, przekazywania porad przez zarejestrowanych użytkowników, wymianie informacji o kosmetykach AUBE®, komentarzy i opinii poprzez zamieszczanie tekstów i innych materiałów własnych oraz tworzonych przez użytkowników, a także linków do materiałów zewnętrznych związanych jedynie z produktami AUBE®.
 5. Przeglądać Serwis mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 • 3 Zasady korzystania z serwisu
 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie może łamać prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów. Obowiązuje go również zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym działania nieuczciwej konkurencji.
 2. Użytkownikom zabrania się upowszechniania za pomocą Serwisu oraz przesyłania za pomocą wewnętrznej poczty, materiałów:
 3. zawierających treści wulgarne lub naruszające dobra osobiste właściciela marki, osób trzecich;
 4. zawierających groźby lub propagujących nienawiść;
 5. naruszających prawa osób trzecich;
 6. zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;
 7. naruszające prawo o nieuczciwej konkurencji;
 8. zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);
 9. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały, w których skład wchodzą wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
 10. zawierających treści pornograficzne;
 11. zawierających przekazy reklamowe produktów nie będących marką AUBE®;
 12. stanowiących spam (wiadomości o charakterze komercyjnym lub nadmierną liczbę powtarzalnych wiadomości);
 13. dokuczliwych wobec innego użytkownika/użytkowników.
 14. Zabrania się zamieszczania reklam produktów nie będących marką AUBE®.
 15. Zabrania się kopiowania treści i zdjęć ze strony www.AUBE.pl w celu wykorzystania ich na prowadzonych blogach, stronach, sklepach internetowych i innych miejscach, które są indeksowane w katalogach internetowych jako strony www. Wszystkie treści i zdjęcia są własnością marki AUBE®. Kopiowanie treści wiąże się z karami finansowymi.
 16. Właściciel może usunąć treści niezgodne z prawem lub regulaminem (moderacja) jak również przyznać ostrzeżenie lub zablokować uczestnictwo w Serwisie, w stosunku do Użytkowników naruszających prawo lub regulamin.
 17. Adresy e-mail oraz dane teleadresowe zgłaszane do systemu, które się powtarzają lub są tworzone przy wielu kontach e-mail dla jednej osoby lub jednego adresu będą usuwane.
 • 4 Warunki korzystania z serwisu AUBE.pl
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika sprzętu komputerowego spełniającego wymagania techniczne: posiadanie przeglądarki internetowej obsługującą pliki Cookiem oraz JavaScript.
 2. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymaga następujących warunków technicznych potrzebnych do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik Serwisu rozumie zagrożenia płynące z braku stosowania zabezpieczeń przeglądarek internetowych, przekraczające funkcjonowanie HTML, co może wpływać na jakość funkcjonowania Serwisu, także doprowadzić do przechwycenia danych przesyłanych do oraz z serwera (IP, domena, adres e-mail, historia wcześniej odwiedzanych stron, informacje o przeglądarce, systemie).
 4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Właściciela do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), to:
 5. umożliwienie logowania do Serwisu (pliki cookies sesyjne),
 6. prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu,
 7. spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika,
 8. ułatwienie nawigacji w Serwisie.
 9. Kosztem, jaki Użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość może być zależna od czasu trwania połączenia lub ilości przetransferowanych danych, zgodnie z taryfą stosowaną przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.
 • 5 Własność Intelektualna Właściciela i Użytkownika
 1. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony – jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
 2. Wszystkie treści znajdujące się w Serwisie – opisy produktów, porady Właściciela, oraz opublikowane treści przesłane przez Użytkowników, należą do Właściciela Serwisu i podlegają ochronie Prawa Autorskiego. Nie mogą one być kopiowane i udostępniane na innych:
 3. Stronach internetowych,
 4. Portalach społecznościowych,
 5. Prezentacjach produktowych,
 6. Stronach prowadzonych sklepów, blogów, vlogów
 7. Oraz wszelkich miejsc internetowych, w których treści mogłyby się pojawić.
 8. Kopiowanie treści, także fragmentów lub poszczególnych produktów, i udostępnianie ich osobom trzecim przez Użytkownika Serwisu wiąże się z odpowiedzialnością wynikającą z ochrony treści Prawem Autorskim. Wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Właściciela jest .
 9. Użytkownik może zamieszczać materiały w Serwisie, jednocześnie oświadczając, że:
 10. posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów i ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich,
 11. posiada wymagane prawem zgody od osób, których wizerunki znajdują się na publikowanych materiałach (zdjęcia, filmy, itp.),
 12. wyraża zgodę na modyfikację zdjęć przez Właściciela Serwisu bez ich istotnej zmiany (procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur).
 13. Użytkownik udostępniając swoje zdjęcia, utwory lub inne przedmioty prawa autorskiego w Internecie, decyduje się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi Użytkowników, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do utworów, czy przedmiotów prawa autorskiego.
 14. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony – jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń, czy baz danych znajdujących się w Serwisie.
 15. Użytkownik udostępniający w Serwisie materiały udziela Właścicielowi na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości, lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu oraz jego promocji. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości licencja obejmuje prawo wykorzystania fragmentów lub całości materiałów udostępnionych przez Użytkownika do promocji Serwisu w postaci postów opublikowanych w Serwisie umieszczanych na fan page-ach prowadzonych przez Właściciela.
 • 6 Dane osobowe Użytkowników Serwisu AUBE.pl
 1. Administratorem danych osobowych jest ŚWIT Pharma z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Taśmowej 1.. Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie. Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji usług Serwisu AUBE.pl. Zapisując się do Newslettera Użytkownik udziela zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych, także innych spółek należących do Grupy ŚWIT.
 2. Każdy Użytkownik ma prawdo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz usuwania z bazy.
 3. Serwis zbiera następujące dane:
 4. Imię i nazwisko
 5. Adres IP
 6. Adres e-mail
 7. Domeny
 8. Adresy stron, z których nastąpiło przekierowanie na stronę Serwisu
 9. Informacje o używanej przeglądarce, systemie operacyjnym, kliencie poczty elektronicznej,
 10. Dane zbierane są na podstawie logów w Serwisie.
 11. Dane mogą być udostępniane organom Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Zebrane dane osobowe przez Właściciela Serwisu są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.
 13. Użytkownik winien jest pamiętać o zachowaniu ostrożności w przekazywaniu danych osobowych i powinien zachować należytą tajemnicę w przypadku posiadanych loginów i haseł.
 14. Usunięcie danych z Serwisu jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Serwisu w zakresie, w jakim te dane na to pozwalały (komentarze, newsletter, porady, i inne).
 15. Użytkownik może usunąć dane w dowolnym momencie i bez podania przyczyn.
 16. Do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wystarczy przesłanie e-maila z tytułem „WYPISZ MNIE Z BAZY DANYCH” na adres: kontakt@aube.pl
 17. Usunięcie lub zablokowanie konta Użytkownika Serwisu może także nastąpić przez Właściciela w przypadku kont Użytkowników naruszających prawo lub Regulamin, w tym w przypadku otrzymania przez Właściciela urzędowego lub wiarygodnego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych w Serwisu przez Użytkownika.
 18. Usunięcie konta Użytkownika wiąże się z utratą przez niego Nazwy Użytkownika oraz Haseł dostępu.
 • 7 Gromadzenie plików przeglądarki Cookies
 1. Cookies to plik pozwalające na gromadzenie spersonalizowanych informacji w Serwisie, na potrzeby Użytkownika, ułatwia nawigację Serwisu, ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie. Pliki te są przekazywane do przeglądarek internetowych i tam przechowywane, w pamięci komputera. Połączenie przeglądarki z serwerami Serwisu pozwala na ich odczytanie.
 2. Celem plików Cookie jest informacja, która część Serwisu jest najbardziej atrakcyjna dla Użytkownika.
 3. Pliki Cookies nie pozwalają na osobom trzecim na poznanie danych osobowych ani na kontaktowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapis tych plików nie powoduje sytuacji, w których Właściciel Serwisu lub osoby trzecie uzyskują dostęp do komputerów Użytkowników. Każdy Użytkownik może ręcznie usunąć pliki cookies z przeglądarki (kasując historie przeglądarki).
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 31.01.2017 r.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.
 3. Wszelkie niewłaściwe lub naganne treści i zachowania, z którymi Użytkownik zetknął się w Serwisie, można zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą wbudowanego w Serwis narzędzia raportowania treści.