POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO AUBE.pl

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest SPÓŁDZIELNIA ŚWIT, wyłączny dystrybutor marki AUBE w Polsce, z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Taśmowa 1; 02-677 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318601;
NIP: 5250002132; REGON: 000455657; adres poczty elektronicznej: kontakt@aube.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Użytkownika) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Administratorem) i Usługobiorcą (Użytkownikiem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Serwis i Sklep Internetowy AUBE.pl lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Użytkownika.

2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

2.2. W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Użytkownika i to jedynie w takim zakresie, jaki niezbędny jest do dokonania przez Użytkownika płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym AUBE.pl jest:

2.3. W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Użytkownika Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

2.3.1. Poczta Polska.

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Użytkowników): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Uzytkowników niebędących konsumentami Sprzedawca przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Serwisu i Sklepu Internetowego AUBE.pl lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

2.6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze Strony internetowej i Sklepu Internetowego AUBE.pl. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego AUBE.pl (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

  1. Podstawa przetwarzania danych

3.1. Korzystanie ze Strony i Sklepu Internetowego AUBE.pl oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Stronę/Sklep Internetowy AUBE.pl lub Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Strony i Sklepu Internetowego AUBE.pl.

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2.jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Uzytkownik) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

  1. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

4.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@aube.pl.

 

  1. Postanowienia końcowe

5.1. Strona/Sklep Internetowy AUBE.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony/Sklepu Internetowego AUBE.pl.

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Strony Internetowej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.